úvod | tisk | napište nám |
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.
 -S nadhledem ve světě stavebnictví a realit.

Soutěž Česká dopravní stavba vyhlásila vítěze, Skypaper v porotě a udělil cenu

21.06.2019  |  Petr Bayer Aktualizováno: 25.06.2019

Tituly 16. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2018 získaly Modernizace trati Rokycany – Plzeň, Lávka pro pěší přes řeku Otavu, stavba silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou, zvýšení trakčního výkonu Světec a Bílina a Přístaviště Purkarec. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Pořadatelem je společnost TOP EXPO CZ.

Cílem soutěže je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v ČR, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí nejen laické a odborné veřejnosti, ale také politické reprezentaci ČR a EU. Též podpora Dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, Národního akčního plánu čisté mobility, Iniciativy SMART CITY, Iniciativy PRŮMYSL 4.0, Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Do soutěže mohly být přihlášeny stavby, technologie a inovace, které se v této soutěži dosud neprezentovaly, a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018. Porota jmenovaná na návrh odborných garantů soutěže hodnotila 35 přihlášek splňujících podmínky soutěže.

Porota pracovala ve složení:

- pplk. JUDr. Sabina Burdová – ŘDP ČR – PŘEDSEDA

 - prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, EUR Ing. -  FD ČVUT

- Ing. Michal Kliský – MD ČR

- Ing. Karel Havlíček - SFDI

- Ing. Karel Otava – poradce pro železnici

- Ing. Alena Heinišová - SŽDC

- Ing. Dagmar Juříková – ŘSD ČR

- Ing. Roman Srp – SDT

- Ing. Martin Mandík – ČKAIT

- Ing. Václav Mach - ČKAIT

- Ing. Pavel Stoulil - poradce pro železnici

- Ing. Zdeněk Žák – Národní spolek pro mobilitu

- Pavel Braha - SPRSD

- Ing. František Mráz – časopis Stavebnictví

- Petr Bayer – časopis SkyPaper

- Ing. Michal Vojtíšek, ČSS

  

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2018

Celkem bylo uděleno 5 titulů bez udání pořadí

Titul v kategorii: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč

Stavba: Modernizace trati Rokycany - Plzeň (foto: 4)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Sdružení firem Metrostav a.s. a Subterra a.s.

Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Za traťový úsek, který je řešen v souladu s koncepcí transevropských dopravních sítí a je v souladu se zásadami interoperability evropské železniční sítě. V traťovém úseku Rokycany – Plzeň jsou po modernizaci zastávky Klabava a Plzeň Doubravka a stanice Ejpovice. Kompletní přestavby mostů a propustků ve stávající trase trati byly prováděny po polovinách vždy za výluky příslušné koleje.

Titul v kategorii: A4 dopravní stavby ostatní

Stavba: Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Lávka (foto: 5)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Projektant: AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot

Investor: Město Písek

Výrok poroty: Za architektonicky ojedinělé řešení lávky, které je založeno na netradičním spojení dvou konstrukčních systémů – části visuté a části zavěšené. Estetice stavby dominují dokonale zpracované ocelové konstrukce. Celková geometrie pylonů, lan a táhel zajišťuje stabilitu lávky a dává stavbě technicistní a moderní charakter.

Titul v kategorii: A1.1 Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč

Stavba: I/14 Kunratice – Jablonec n. N. (foto: 10)

Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.

Dodavatel: M – SILNICE a.s.

Projektant: Pontex, s.r.o., Valbek, spol. s r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Výrok poroty: Za komunikaci nahrazující silnici III/29024. Nově navržená silnice má parametry dvouproudové komunikace kategorie S11,5/70, s odstraněním nevyhovujících směrových poměrů, úpravou šířkového uspořádání, úpravou nivelety a úpravou napojení obslužnosti přilehlého území a zástavby.

Titul v kategorii: B1 Systémy a služby pro řízení a organizaci dopravy

Technologie: Zvýšení trakčního výkonu TNS, TNS Světec a SpS Bílina (foto: 18)

Přihlašovatel: Elektrizace železnic Praha a.s.

Dodavatelé: Elektrizace železnic Praha a.s., SUDOP Praha a.s., 

Projektant: SUDOP Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Za komplexní rekonstrukci trakčního napájení stanice (TNS) a výstavbu nové trakční stanice (SpS). Na nové TNS a SpS byla instalována kompletně nová technologie pro napájení dráhy. Objekty jsou ústředně řízeny z elektrodispečinku. Zároveň došlo k odstranění historické ekologické zátěže.

Titul v kategorii: A3 Dopravní stavby vodní

Technologie: Přístaviště Purkarec (foto: 33)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Projektant: PSK Tuzar s.r.o.

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Výrok poroty: Za stavbu přístaviště pro krátkodobé stání plavidel provozujících veřejnou osobní lodní dopravu a malých plavidel v obci Purkarec na levém břehu Vltavy. Stavba se nachází vedle kostela sv. Jiří a márnice, kulturních památek obce a splňuje požadavek na shodný vzhled přístaviště s obdobnými stavbami provozovanými na hornovltavské vodní cestě.

CENY GARANTŮ a PARTNERŮ

Cena poroty

Kategorie: A1.2 Dálniční a silniční stavby do 150 mil. Kč

Stavba: Vrchlabí – Náměstí Míru (foto: 9)

Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.

Dodavatel: M – SILNICE a.s.

Projektant: ATELIER L s.r.o., Ing. arch. Jana Langerová

Investor: Město Vrchlabí

Výrok poroty: Za celkovou revitalizaci prostoru náměstí, obnovení urbanisticko – architektonické kompozice veřejného prostoru a zvýšení pobytové atraktivity místa.

 

Cena MMR ČR

Kategorie: A4 Dopravní stavby ostatní

Stavba: Olomouc, Rozárium - obnova (foto: 23)

Přihlašovatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Dodavatel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Projektant: Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Lucie Radilová, Ing. Lukáš Fišer

Investor: Statutární město Olomouc

Výrok poroty: Za přeměnu původního prostoru na živý a moderní městský park, který kombinuje původní poslání sbírkové zahrady růží, současně nabízí i rekreaci obyvatelům města všech věkových kategorií.

  

Cena SŽDC

Kategorie: A2.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč

Stavba: Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany (foto: 12)

Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant: SUDOP Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Za rekonstrukci železniční stanice celostátní dráhy na I. a III. Tranzitním železničním koridoru s navýšením technické vybavenosti a se zajištěním bezbariérového přístupu na všechna čtyři nástupiště pomocí osobních výtahů.

 

Cena ŘSD ČR

Kategorie: A1.1 Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč

Stavba: Dálnice D3, stavba 0309/III Borek - Úsilné (foto: 35)

Přihlašovatel: PRAGOPROJEKT, a.s.

Dodavatel: Sdružení EUROVIA – STRABAG – D3 BOREK-ÚSILNÉ

Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Výrok poroty: Stavba umožní odvedení dopravy z Borku a okrajové části Českých Budějovic na novou dálnici, čímž dojde ke snížení zátěže na sil. I/3. Na stavbu 0309/III bude navazovat stavba 0310, která dokončí obchvat Českých Budějovic.

 

Cena ŘVC ČR

Kategorie: A3 Dopravní stavby vodní

Technologie: Přístaviště Purkarec (foto: 33)

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Projektant: PSK Tuzar s.r.o.

Investor: Ředitelství vodních cest ČR

Výrok poroty: Za stavbu přístaviště pro krátkodobé stání plavidel provozujících veřejnou osobní lodní dopravu a malých plavidel v obci Purkarec na levém břehu Vltavy. Stavba se nachází vedle kostela sv. Jiří a márnice, kulturních památek obce a splňuje požadavek na shodný vzhled přístaviště s obdobnými stavbami provozovanými na hornovltavské vodní cestě.

 

Cena ČKAIT pro projektanta

Ing. Pavel Langer

Kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč

Stavba: Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží vč. mostů Mikulášské (foto: 1)

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.

Dodavatel: Společnost „Metrostav + OHL – Uzel Plzeň“

Projektant: SUDOP Praha a.s.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Za stavbu, která řeší úpravy stávajících staveb a zařízení v prostoru dnešní žel. stanice Plzeň hl. nádraží k řádnému a bezpečnému provozování žel. trati a dotčených pozemních komunikací.

 

Cena ČKAIT pro stavbyvedoucího

Ing. Jan Wohlumth

Kategorie: A1.1 Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč

Stavba: I/14 Kunratice – Jablonec n. N. (foto: 10)

Přihlašovatel: M – SILNICE a.s.

Dodavatel: M – SILNICE a.s.

Projektant: Pontex, s.r.o., Valbek, spol. s r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Výrok poroty: Za komunikaci nahrazující silnici III/29024. Nově navržená silnice má parametry dvouproudové komunikace kategorie S11,5/70, s odstraněním nevyhovujících směrových poměrů, úpravou šířkového uspořádání, úpravou nivelety a úpravou napojení obslužnosti přilehlého území a zástavby.

 

Cena TA ČR

Kategorie: A3 Dopravní stavby vodní

Stavba: Generální rekonstrukce malé vodní elektrárny Ivančice (foto: 29)

Přihlašovatel: Povodí Moravy, s.p.

Dodavatel: Strojírny Brno, a.s.

Investor: Povodí Moravy, s.p.

Výrok poroty: V rámci rekonstrukce došlo zejména k náhradě dvou původních soustrojí přímoproudých Kaplanových turbín s pravoúhlým převodem na asynchronní generátor za dvě nová či repasovaná soustrojí stejného provedení. Ekologickou výrobou elektřiny přispívá ke zlepšení životního prostředí a energie, kterou po dokončené rekonstrukci v roce 2016 MVE vyrobí, by stačila na celkový provoz vesnice s dvěma sty padesáti rodinnými domy.

 

Cena České silniční společnosti

Kategorie: A1.1 Dálniční a silniční stavby nad 150 mil. Kč

Stavba: I/20 Plzeň, most generála Pattona (foto: 28)

Přihlašovatel: COLAS CZ, a.s.

Dodavatel: COLAS CZ, a.s., COLAS RAIL CZ, s.r.o.

Projektant: PONTEX s.r.o.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR a Statutární město Plzeň

Výrok poroty: za zdařilou rekonstrukci jednoho z nejdůležitějších mostů v krajské metropoli Plzni,

který zajišťuje dopravní spojení obytných celků na severu s centrální částí města, jsou po něm

vedeny trasy silnic I. třídy a linky městské hromadné dopravy, včetně tramvajové.

  

Cena SDT

Kategorie: B1

Inovace: Systém zúčtování jízdného s funkcí garance maximální ceny v ODIS MSK

 (foto: 36)

Přihlašovatel: XT-Card a.s.

Dodavatel: XT-Card a.s.

Investor: Koordinátor ODIS s.r.o., Moravskoslezský kraj, Statutární město Ostrava,

Výrok poroty: Za inovativní způsob odbavení, kdy cestující používá bankovní kartu. Při nástupu cestující nemusí volit žádnou jízdenku, a přesto dostane ten nejvýhodnější tarif, v rámci dne, který mu je spočítán v Clearingovém centru ODIS MSK na základě provedených jízd. Společnost XT-Card a.s. byla první, která tuto inovaci v Clearingovém systému plateb jízdného realizovala v ČR.

 

Cena časopisu SKYPAPER

Kategorie: A2.1 Železniční a tramvajové stavby nad 150 mil. Kč

Stavba: Revitalizace trati Karlovy Vary dolní nádraží - Johanngeorgenstadt (foto: 8)

Přihlašovatel: Chládek a Tintěra, a.s.

Dodavatel: Chládek a Tintěra, a.s.

Projektant: Sdružení SUDOP Praha, TMS projekt s.r.o., H-Pro s.r.o.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok redakce: Za stavbu, která zkracuje jízdní doby zejména zabezpečením železničních přejezdů a rekonstrukcí mostů a nástupišť. Významnou inovací je výměna stávajících pražců za pražce ocelové tvaru "Y" v malých poloměrech tak, aby bylo možno zřídit bezstykovou kolej.

 

Cena časopisu Stavebnictví

Kategorie: A2.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč

Stavba: Pevná jízdní dráha v tunelu Ejpovice (foto: 19)

Přihlašovatel: Subterra a.s.

Dodavatel: Subterra a.s.

Projektant: Kole Consult, s.r.o.

Investor: Správa železniční a dopravní cesty, s.o.

Výrok poroty: Jedná se o první několikakilometrový úsek nového typu železničního svršku, který byl v ČR vybudován. Tento způsob výstavby železničního svršku bude v budoucnosti aplikován na některých úsecích vysokorychlostních železničních tratí a je potřeba je zkoušet a aplikovat v různých provedeních.

 

Cena veřejnosti

Kategorie: A2.2 Železniční a tramvajové stavby do 150 mil. Kč

Stavba: Modernizace stanice metra Skalka (foto: 16)

Přihlašovatel: METROPROJEKT Praha a.s.

Dodavatel: HOCHTIEF CZ a.s.

Projektant: METROPROJEKT Praha a.s., Ing. arch. Jiří Škrábek

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.

Stavba získala nejvíce hlasů v soutěži na webu pořadatele

Další články k tématu

 

Odběr newsletteru

Aktuality

15.09.2020 Skypaper hlavním mediálním partnerem konference Chytrá a čistá mobilita

Dopravní trendy budoucnosti jsou hlavním tématem 7. ročníku konference Chytrá a čistá mobilita, která se uskuteční…

27.02.2020 Časopis Skypaper opět v porotě ČDS a udělí cenu za celospolečenský přínos

Již 17. ročník celostátní soutěže Česká dopravní stavba (ČDS) přijímá přihlášky za zvýhodněných podmínek do 6. dubna…

Archiv aktualit

Rychlé vyhledávání

Anketa

Jaký vývoj očekáváte ve vaší stavební firmě v roce 2021?

růst nad 5 %
 
růst do 5 %
 
stagnaci
 
pokles do 5 %
 
pokles nad 5 %
 

Fotogalerie

Fotogalerie

Kalendář akcí

«« květen 2021 »»
 
po
út
st
čt
so
ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Kontakt

Petr Bayer
Jilemnického 2238
53002 Pardubice
Česká republika
mobil:+420 602 309 872
e-mail:bayer@skypaper.cz info@skypaper.cz
 
 
O nás | Novinky | Newsletter | Akce | Památky | Personálie | Stavba | Kontakt | Skyscrapers | Rozhovor | KARIÉRA | Fotogalerie | Názory čtenářů | Pomáháme dětem | Partnerská sekce | GDPR | Akce
Souhlasím.
Tato stránka využívá cookies za účelem zkvalitňování svých služeb. Setrváním na této stránce dáváte souhlas s jejich užitím.